Związek Górnośląski – Koło Tychy
niedziela Styczeń 21st 2018

Treści własne

Archiwa

Wyniki Spisu Powszechnego w województwie śląskim

Na swojej stronie internetowej Główny Urząd Statystyczny w Katowicach opublikował raport przedstawiający podstawowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 roku w województwie  śląskim   dotyczące funkcjonowania społeczeństwa oraz charakterystykę  społeczno-ekonomiczną  mieszkańców województwa śląskiego. Zawiera informacje m.in. o liczbie i strukturze demograficznej  ludności, poziomie wykształcenia, niepełnosprawności, aktywności ekonomicznej, strukturze narodowo-etnicznej ludności, migracjach ludności  oraz    zasobach mieszkaniowych.
Poniżej kilka danych zawartych w raporcie:

 • Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba
  ludności w województwie śląskim wyniosła 4630,4 tys. osób, co stanowiło 12,0% ogółu
  ludności w kraju

  Liczba ludności w województwie śląskim wyniosła 4630,4 tys. osób, co stanowiło 12,0% ogółu ludności w kraju

 • Od ostatniego spisu powszechnego, tj. od dnia 20 maja 2002 r. liczba ludności województwa śląskiego zmniejszyła się o 112,5 tys. mieszkańców, tj. o 2,4%
 • Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających na 1 km² powierzchni województwa wyniosła 375 osób (mniej o 10 osób w stosunku do 2002 r.) i była najwyższa wśród województw oraz 3-krotnie wyższa niż średnia w kraju.
 • Biorąc pod uwagę strukturę terytorialną według podregionów, w województwie śląskim w okresie międzyspisowym wzrost liczby ludności odnotowano w dwóch podregionach: bielskim o 18,0 tys., tj. o 2,8% oraz tyskim o 7,0 tys., tj. o 1,8%, w pozostałych sześciu liczba ludności zmniejszyła się w przedziale od 6,1 tys., tj. o 0,9% w podregionie rybnickim do 37,9 tys., tj. o 4,7% w podregionie katowickim.
 • Współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn)  w 2011 r. wyniósł 107
 • W wyniku niekorzystnych trendów demograficznych w 2011 r. w porównaniu z danymi z 2002 r. w województwie śląskim istotnie zmniejszyła się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym o 223,0 tys., tj. o 21,9%.
 • Wśród mężczyzn w wieku 15 lat i więcej co trzeci był kawalerem, natomiast wśród kobiet co czwarta była panną.
 • W latach 2002-2011 odnotowano w województwie śląskim, podobnie jak w kraju, wzrost poziomu wykształcenia ludności. Odsetek osób z wykształceniem co najmniej średnim wzrósł o 7,8 p.proc. (w kraju o 7,2 p.proc.) tj. z 40,6% w 2002 r. do 48,4% w 2011 r.
 • Udział osób posiadających własne źródła utrzymania wśród ogółu ludności województwa śląskiego wyniósł 66,2%
 • Wyniki spisu 2011 wykazały, że 4572,7 tys. osób (98,8%) mieszkających w naszym województwie wskazało Polskę jako kraj swego urodzenia (w kraju odsetek ten wyniósł 98,2%). Za granicą urodziło się 56,3 tys. osób (1,2%), a dla 0,03% ludności nie ustalono kraju urodzenia. Kraj urodzenia nie został ustalony m.in. dla osób bezdomnych, dla których w spisie zgromadzono podstawowe informacje, natomiast rejestry nie dostarczyły danych o ich kraju urodzenia i obywatelstwie. Można przypuszczać, że większość z nich to osoby urodzone w Polsce, które posiadają obywatelstwo polskie.
 • Wyniki spisu wykazały, że wśród stałych mieszkańców województwa 99,9% (4625,4 tys. osób) stanowili obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemcy, tj. osoby bez polskiego obywatelstwa 0,1% (4,2 tys. osób). Wśród cudzoziemców 4,0 tys. osób 54 posiadało obywatelstwo niepolskie, a 0,2 tys. respondentów określiło się jako bezpaństwowcy.
 • Na podstawie wyników spisu można stwierdzić, że wśród mieszkańców województwa śląskiego dominuje ludność o jednorodnej polskiej tożsamości narodowej obejmująca 3767 tys. osób, co stanowi 81,36%.
 • Inną niż polska tożsamość narodowo-etniczną deklarowało około 739 tys. osób, w tym 394 tys. zarówno polską jak i inną niż polska. Z dwiema niepolskimi narodowościami identyfikowało się 12 tys. osób.
 • Do najliczniejszych identyfikacji narodowo-etnicznych innych niż polskie należy zaliczyć deklaracje śląskie i niemieckie. W NSP 2011 odnotowano 700 tys. deklaracji śląskich, przy czym 318 tys. osób wskazało na wyłącznie śląską, natomiast identyfikację śląską łącznie z polską zadeklarowało 370 tys. osób. W 2011 r. przynależność niemiecką  zadeklarowało 32 tys. osób, w tym narodowość niemiecką jako jedyną 8 tys. osób i niemiecką wraz z polską 12 tys. osób.
 • Wyniki spisu wykazały, że zdecydowana większość ludności w województwie śląskim 93,18% (4314 tys. osób) w kontaktach domowych posługuje się językiem polskim, prawie 86% używa wyłącznie języka polskiego.
 • Wyniki spisu dotyczące języka używanego w kontaktach domowych w Polsce, wykazały, że najczęściej wymienianym językiem innym niż polski był śląski (509 tys.) i kaszubski (106 tys.).

Rafał Kula

źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach -” Raport z wyników w województwie śląskim – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011″ – Katowice 2012

  Komentuj